Informacije za posjetitelje
Information about visits

RADNO VRIJEME, ULAZNICE, STRUČNA VODSTVA
WORKING HOURS, TICKETS, EXPERT GUIDANCE

 


Naslovna
O muzeju
Odjeli
Izložbe
Stalni postav
Foto galerija
KULTajmo u Šibeniku
Pravo na pristup informacijama
Javna nabava
Dokumenti
Publikacije
Natječaji
KontaktPravo na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama „Narodne novine“ broj 25/13. i  85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

Informacija
u smislu navedenog Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 5. stavak 1. točka 3.)  predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija,
u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela  prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Muzej grada Šibenika javnosti informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti  bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i  dokumentima ostvaruje se  podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.


Pravo na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje  Muzeja grada Šibenika  na sljedeće načine:

 1. pisanim putem na adresu:

Muzej grada Šibenika

Službenik za informiranje

Gradska vrata 3

22000 Šibenik


 1. elektroničkom poštom službeniku za informiranje na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - tajnistvo@muzej-sibenik.hr


 1. telefonom na broj:

+385 (0) 22  213  888


 1. telefaksom na broj:

+385 (0) 22  213  355


 1. osobno na adresi:

Muzej grada Šibenika

Gradska vrata 3

22000 Šibenik

Obrasci za podnošenje zahtjeva:


Obrazac broj 2 - Zahtjev za pristup informaciji

Obrazac broj 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac broj 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacijeSlužbenik za informiranje:

Željka Grubišić

Muzej grada Šibenika

Tajništvo, Gradska vrata 3, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0) 22  213  888
Fax:  +385 (0) 22  213  355
E-mail službenika za informiranje: tajnistvo@muzej-sibenik.hr      

Naknada za pristup informacijama

Muzej grada Šibenika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu  pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ broj 12/14. i Ispravkom kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 20/14.)

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga. 

Ustav Republike Hrvatske (“NN” broj 85/10. – pročišćeni tekst)

 

Zakoni

Podzakonski propisi

 

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

 • Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)

 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06)

 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
Interni akti Muzeja grada Šibenika

 

Plan prijema na stručno ospsobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Statut Muzeja grada Šibenika (pročišćeni tekst)
ODLUKA o radnom vremenu za posjetitelje, te o cijenama ulaznica i ostalih usluga
  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (u izradi)
Pravilnik o radu

Financijska izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2019. I-XII
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018. I-XII
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

MGŠ Proračun 01.01.2018. - 31.12.2018.
MGŠ godišnji financijski izvještaj I-XII 2016.
MGŠ godišnji financijski izvještaj I-XII 2015.

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama,

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu - PDF format
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu - CSV format
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu - PDF format
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu - CSV format
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - PDF format
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - CSV format
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - PDF format
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu - CSV format
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - PDF format
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - CSV format
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu